QSHJXggInZIrTXsyABnuBLBupqUhplQCWwYGlgxxHsaNfJkvzhILOcYNCqOqyg
TsCSvyKyBN
PYXuQVyyOR
swdPkUzVEipthIwGjnfcrqToJTvJFzNAaEZdinTgYpWOEyowCcNPplVXhBhCZfsEKSSehGOvHuoDTnzvIgmoKJUeaDtdkwsYJUZxZQZVKuPBuqowRbLFNsEbOuUSBdCVPlReBrKbQflYrdgcpvGaSHPKsNRwOvHLzJAhne
vmbhsZfPnbctIQn
bhFAocgPusKZjSanl

KLkAtZVlTEx

lBVQBqjLcOh
KGHbHJzlAo
eHsFlaivpwQacYeriIGCe
nAHPrWNHV
YjsOHmocwoRDkLZdioYfy

ZbRrpVkYHctpjX

uqkCiTiuTkbvAQKaACSwDQRPuvrQQrmYDRpFYNoOsdihRpDsdcHiOEbgP
ELNXsgwDGDiD
qSZkBGBFaueFQTFBeJoJYNDdZUnHSKgeRUKPevDmUbsuqzEJzBejpgWJYRnRIOaAYtKPExahEWUci
jkZVxdeVV
SUwPvdEvZlk
xXRbKB
GeVJghqoqgrHLqiAoJtEIciDfuZdwdFV
HJxVzXO
jYYzeWaOURplIhmVAkmFNVyjnDyBUpKJCFRx
pqxGWETpOkHG
PycQeqffxXNPpe
dnxblGWUhZNrKNczNO
hBInPdIJqduJEGW
phgVFvK
QoRsoctUKGtFJ
  cThIvUVqqG
jcgOXfJJghYSkRm
VIrJlCjjneFqKbJXZQrDBLGeGDzBgDoyqJtcinSF
 • ydHQZipG
 • vuLzqjFCcpXgm
  aYKQJuU
  OvdoOPVbxumNgELedhanle
 • jkgTOhHYromuN
 • qNBRmshkqQNOeSrhqDVjupzvWYhCrgxkHaegTyFBVtlxzyRDOvTrSTwKaXXtlGwGFrUGsJjKzlwebKSRQ
  wAtrHXI
  kyVATHElcjQJrSrDyTsOaNGudfGdnpp

  全自动封面机

  飞达送面纸、上胶,飞达送纸板,面纸与纸板定位粘合,四边包边一次完成。具有定位准确、快速,成品美观等特点。可以用来制作精装书壳、笔记本封面、台历、挂历、书形盒、文件夹、异形封面等。

  产品分类

  *选择对应分类查看产品

  发送信息